Standardvilkår ved kjøp og bruk av bilder og video

Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er avtalt på forhånd.


 1. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen. 
 2. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. 
 3. Standard leveringstid på bilder og video: Bryllup - Inntil 4 uker | Vanlig oppdrag: Inntil 5 dager | Presse: Snarest mulig Leveringstidene gjelder dersom ikke noe annet er avtalt. Ekspress levering under 24 timer, påløper det ekstra gebyr på 799,.
 4. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som er spesifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.  
 5. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.  
 6. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens § 43 a og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,- Ved bruk av bilder og video uten avtale med fotograf, vil det bli fakturert fra 3000,- pr. bilde. Video vil bli fakturert med fra 5000,.
 7. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100 %.  
 8. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet,
 9. herunder tillatelse til fotografering sted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m. Med mindre noe annet er avtalt.  
 10. Utførte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.  
 11. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.  
 12. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt. 
 13. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler. 


Fotograf, Remi Presttun

Presttun Media


27.08.2023