Standardvilkår ved kjøp av bilder, video og tjenester fra Presttun Media

 1. Utvalget av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.

 2. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

 3. Bilder og videoer som ligger tilgjengelig for kjøp i Presttun Media sine kanaler omfattes ikke av angrerett.

 4. Presttun Media har følgende leveringstider på oppdrag. Leveringstidene gjelder dersom ikke noe annet er avtalt på forhånd.
  Bryllup: 2-4 uker | Vanlig oppdrag: 2-7 dager | Presse: Snarest mulig | Hasteoppdrag: Snarest mulig

 5. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som er spesifisert i kontrakten.
  Annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke videreselges eller lånes ut til tredjepart uten tillatelse fra fotograf.

 6. Faktura som ikke er innbetalt innen betalingsfristen, opphører lisensen for bruk av bilder og video. Etter at faktura er betalt kan bilder og video brukes i henhold til avtale. 
 7. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen. 

 8. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens § 43 a og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,- Ved bruk av bilder og video uten avtale med fotograf, vil det bli fakturert fra 3000,- pr. bilde. Video vil bli fakturert med fra 5000,.

 9. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100 %. 

 10. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotografering sted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m. Med mindre noe annet er avtalt. 

 11. Utførte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke. 

 12. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt.

 13. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler. 

Vilkår er oppdatert 01.04.2024